วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน


1. พัฒนาระบบการบริหารงานและปรับบทบาทของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดและอำเภอให้มีขีดความสามารถในการส่งเสริมความสามารถทางการบริหาร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "ในเขตจังหวัด" และเป็นส่วนกลางประสานการพัฒนา ระหว่างภาคราชการกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาล และความต้องการของประชาชน

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง สามารถพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ ปราศจากยาเสพติด ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และสามารถตอบสนองต่อปัญหา และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น อย่างสอดคล้องเหมาะสม

3. ส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนให้เกิดความตระหนักในความสำคัญและเข้ามีส่วนร่วมในการบริหาร จัดการท้องถิ่นของตนเอง

พันธกิจ


1.พัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมภิบาล
2.พัฒนาบุคลากรและการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.พัฒนาและใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5.นำหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเมืองการปกครองและความมั่นคง ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และความต้องการของชุมชน
6.พัฒนาระบบการจัดการศึกษาท้องถิ่น โดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้
7.ส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข มีความสมานฉันท์ โดยส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข