ภาพกิจกรรม

การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดระยอง ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 18 กันยายน 2561
18 กันยายน 2561

 

วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดระยอง ประจำเดือน กันยายน 2561 มีหัวหน้าหน่วยงานและผู้บยริหาร/ปลัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมประชุมมีหัวข้อสำคัญ ได้แก่ 

1. การมอบรางวัลประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับจังหวัด ประเภท "อปท.สะอาด" จำนวน 10 อปท.

2.ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารหอเฉลิมพระเกียรติฯ ระยะที่ 2 (อบจ.ระยอง) 

3.การบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดระยอง (สปสช.เขต6 ระยอง)

4.โครงการระบบเตาเผามูลฝอยติดเชื้อจังหวัดระยอง

5. งานในภารกิจของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง