ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ฯ
25 เมษายน 2561

 

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ฯ เพื่อคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น