ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผลคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ฯ
1 พฤษภาคม 2561

 

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผลคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา  

ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น