ข่าวประชาสัมพันธ์

ชี้แจงการดำเนินโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
17 พฤษภาคม 2561

 

ชี้แจงการดำเนินโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราบยาเสพติดจังหวัดระยอง (สอ.ปส.จ.รย.) ประจำปีงบประมาณ 2559