หนังสือสั่งการ

[กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561)
12 ตุลาคม 2561