กระดานสนทนาภายในเทศบาล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก

โพสต์เมื่อ: 6 กรกฎาคม 2561 11:11:14
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชากไม้รวก - โขดตาล หมู่ที่ 11 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 500 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซ้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nonglalok.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 038-642366 ต่อ 109 ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามไปยัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอกผ่านทางอีเมล์ nonglalok2@nonglalok.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอกจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.nonglalok.go.th หรือ www.gprocurement.go.th ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
ท้องถิ่นอำเภอบ้านค่าย
118.173.5.xxx


แสดงความคิดเห็น
  • ผู้โพสต์ :
  • รายละเอียด :
  • อีเมล์์ :
  • รหัสรูปภาพ :
  •