กระดานสนทนาภายในเทศบาล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก

โพสต์เมื่อ: 6 สิงหาคม 2561 16:30:51
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก มีความประสงค์ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเวทีในอาคารอเนกประสงค์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอกกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบของทางราชการ รายละเอียดตามแบบแปลน รูปแบบ รายการตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอกกำหนด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 500 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซ้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nonglalok.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 038-642366 ต่อ 109 ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามไปยัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอกผ่านทางอีเมล์ nonglalok2@nonglalok.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอกจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.nonglalok.go.th หรือ www.gprocurement.go.th ในวันที่ 6 สิงหาคม 2561
ท้องถิ่นอำเภอบ้านค่าย
101.109.44.xxx


แสดงความคิดเห็น
  • ผู้โพสต์ :
  • รายละเอียด :
  • อีเมล์์ :
  • รหัสรูปภาพ :
  •